You are currently viewing [TÍNH NĂNG] Thông báo Địa điểm

[TÍNH NĂNG] Thông báo Địa điểm

Khi sử dụng tính năng Thông báo Địa điểm, bạn có thể đăng ký địa điểm thường xuyên lui tới của mỗi thành viên trong gia đình của bạn và bạn sẽ nhận được thông báo tự động khi họ đến hoặc rời khỏi phạm vi đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập Thông báo địa điểm cho nhà riêng, trường học và cơ quan, nhưng bạn có thể thêm bất kỳ thông báo nào khác mà bạn muốn!

1. Bấm vào Thành viên gia đình > Địa điểm 

2. Đăng ký một địa điểm cụ thể.

  • Chọn một địa điểm, ví dụ ‘Nhà” và chọn dấu ‘+’ để thêm.
  • Ghim vị trí trên bản đồ, và nhấn “Lưu”.

Bạn có thể nhập chính xác địa chỉ địa điểm bạn muốn đăng ký vào thanh “Tìm kiếm”.

Thanh kéo giúp bạn điều chỉnh phạm vi nhận thông báo khi bạn bè đến hoặc rời khỏi nơi đã đăng ký.

3. Để thêm địa điểm, chọn “Thêm địa điểm mới” và làm theo thao tác như bước 2.

Để đổi tên địa điểm, hãy nhấn vào tên và nhập lại tên.

* Xin lưu ý: Để sử dụng tính năng Thông báo Địa điểm, tài khoản của bạn cần phải đăng ký Dịch vụ Cao cấp của chúng tôi.

Bây giờ, bạn sẽ nhận được thông báo tự động khi thành viên của gia đình bạn đi vào hoặc rời khỏi khu vực mà bạn đã đăng kí.